Rugby v Stonyhurst: 1st XV, 2nd XV
14:15 Saturday 30 Nov 2019 - 15:15 Saturday 30 Nov 2019
Rugby v Stonyhurst: 1st XV, 2nd XV
(A)